تبلیغات و بیلبوردهای متروبام جهت اجاره و اگذاری واحدها به بهترین برندها در فرودگاه اصفهان نصب گرید.